...بـــــمـــــــانـــــد!

 

درتقابل پارسی با تازی

دوست عزیز جزیره النور، زآنجا که فرمایشات شما مرا بنوعی بسی آشنا وبگوشم تکراری ماند ودوستی بانامی دیگر را در ذهنم تداعی میدارد! پس پاسختان را شاید به تکرار! ودر اینجا عرض میکنم ،لطفا شما هم گرپاسخ يا ایرادی به عرایضم داشتی به همینجا مطرح نمایید ونه با میل ! .                                                                                بنام یزدان ایران زمین کزو مرده باد دشمن پرزکین بقول قدما به نطق آدمی برتراست ازدواب دواب ازتو به گرنگویی صواب دوست عزیز حکایت داستانهای شما شده حکایت آن تازی که چوزحسن وحسین پرسیدندش پاسخ داد که خسن وخسین سه دختران معاویه اند آخراین عمارت تخیلی شمابقدری زبن ویرانست که آدمی ماند از کجایش شروع کند !! متاسفانه مثل اینکه شما بقدری آشفته ومنفعل بودید که اصلا گفتارمرادرست نتوانستید بخوانید چه دراینصورت پاسخ اغلب سئوالهایی راکه کردی میگرفتی خوب نگاه کن ببین من به عکس شما که برای هیچیک ازادعاها یا بهتر گویم قصه های خیالیتان حتی یک منبع موثق که پیش کش بلکه کمی موثق هم نتوانستید معرفی کنید چند موردپیشاپیش معرفی کردم که براحتی توانی بدانها دست یابی تازه گذشته از آنها میتوانی ازسایتهای موزه متروپولیتن وموزه لوور و بریتیش میوزیوم لندن وموزه مسکو هم کمک بگیری واگرهم درموردزبان مشکل داشتی میتوانی توسط اینترنت ازدانشجویان زبان وادبیات فارسی دانشگاهای مسکو وسن پیترزبورگ و کیف هم کمک بگیری ومیدانم که باکمال میل حاضر به همکاری میشوند تادستکم زبان فارسی خودشان بهتر شود والبته مردم مهربان وخونگرمی هستند اما توصیه میکنم که با آنها از بحثهای غیر منطقی ودروغ وقصه پردازی اجتناب کنی چون مثل ماایرانیها صبورومتحمل بر جعل تاریخ نیستند وگوششان بدهکار حرفهای بی پایه نیست ، گذشته ازاینها ساختمان جدید کتابخانه ملی هم جوابگویت هست ونیز موزه ایران باستان هم شاهد حی وحاضر وبخصوص لوحهای خشتی ( شما که مدام کتاب کتاب میکنی درآن ازمنه کاغذ وکتاب بشکل فعلی نبود وکتب برروی الواح گلی یا زر وسیم یابرسنگ حک میگردیدند وبعدهاهم پوست )که حوالی سالهای چهل وهشت وپنجاه ودو ببعد از تخت جمشید کشف شده بهترین اسناد مبنی بر تساوی حقوق زنان ومردان و اصول حسابداری واداری وغیره میباشد. منکه دیگرسردر نمی آورم منابع ایرانی چون مجوسند وخارجی راچون نصارا ویهودند قبول نداری پس لطفا بگو منظورت از این سفسطه های بی پایان چیست ؟آخر دوحالت که بیشترندارد اگرتمام این قصه پردازیهاوتخیلات موهوم از سر عدم علم ودانش است که خوب اینهمه راهنمایی ومعرفی مرجع بهر آموختنت ولی نه اگر منطق پنطق یوخدی ومرغ عالی تک پاست ویا خدای ناکرده منظوروغرض خاصی را دنبال میکنی که بگو وماراراحت کن تا وقتمان را بیش ازاین خرج نکنیم . آخر دوست من شما نه کوچکترین اطلاع ومطالعه ای از تاریخ ایران باستان ونه ایران بعد اسلام ونه تاریخ ادیان ونه حتی تاریخ اسلام داری ومتاسفانه هرچه بیان میکنی مراببخش اما غلط است وهیچ مبنای علمی وتاریخی ندارد چه اصراری براینهمه جعل داری؟ تازه پشت سر هم نظریه وتئوری که چه عرض کنم حکم قاطع وتاریخی هم میدهی صدرحمت برقاضی شارع! معماری ومهندسی واخترشناسی وریخته گری واصول دیوانداری ونظامی وکشورداری وقوانین اجتماعی وخانوادگی ونظافت وطرز پوشاک ونوع طعام وشعر ونگارگری وحجاری وگوهرگری وکشاورزی ودامداری وصناعت از جنگ افزار تا انواع ظروف وسفالینه ها واز شعر وموسیقی تاکتب فضل وحکمت را هیچیک دلیل برتمدن نمیدانی خیلی خوب فرض محال حق باتو ممکن است درمقام قیاس توهم دستکم یک مورد از این مواردی را که شمردمت از ایرانیان وتوبه سخره خود مشتبه داشتی از تمدن پرفروشکوه وبیمانند کس ندیده ونانوشته تازیانت مثال آوری ؟ میتوانی ؟یا باز هم با خلط مبحث وسفسطه وبافتن آسمان به ریسمان وپرش طول وارتفاع زین شاخ تا آن شاخسار ز زیرش قصد فرارداری ؟ببین ابن هشامت درسیرت الرسول (چاپ لندن ص 235) از قدرت نفوذ ادبیات پارسی قبل از اسلام در بین تازیان چه ها نقل میکند!!!!! شاید اوکمکت کند تا دیگر رویت نشود کتابی از آن دوره بخواهی !!!! گفتار مادام وولسن را در کتاب (ایران درگذشته وحال) درمورد (کتاب الف لیل ) ابران بخوان ، از ابو عباده بحتری خودتان (ترجمه رشید یاسنی) درباره کسرا بخوان و بازراجب علم وهنر وتمدن پارسی کتاب ایران (ازآغاز بااسلام) نوشته دکتر گیرشمن وترجمه دکتر محمد معین را بخوان ، گفتار پرفسور ماکس مولر ونیز ادوارد کریسی هنر دوره سلجوقیان نوشته ا.گودار وترجمه جواد محبی رابخوان تا بفهمی هنر ساسانی تا چند سال بعد اسلام هنر غالب بر ممالک اسلامی بوده و یا هنر نقاشی ایران اثر ژان بوهر وترجمه ج محبی را و ازایران واهمیت آن درترقی وتمدن بشر از پروفسوربلسارا و...و...و... را بخوان تا امسال نرسس وآرتابانس وباربد ونکیسا وبامشاد ورامتین وسرکش و فرزین و اردابردیا ومانی و مزدک وبزرگمهر راکه در کتب تازی به بوذرجمهر حکیم !!!!! معروف است را بشناسی ویادستکم الف الیل ویا کلیله دمنه را که از پارسی پهلوی به تازی توسط ابن مقفع ترجمه شده است را بخوان ، ونیزبخوان ازقول استادان ودانشمندان بیطرف وغربی و نه جهال عیاش وزنباره وبی تاریخ وتمدن بربر وهرزه که بوقت خواب در ادرار خود میغلطیدند و پیوسته یا بر پشت شترشان بودند ویا بر پشت ... شان واز زندگی ومدنیت به شهادت تاریخ وجهانیان بحای هنرو صناعت ودامداری وپیشه وری وکشاورزی وسیاست وتجارت ودانشوری چیزی جز شکم وزیر شکم هیچ نمیدانستند ، من نمیدانم مگر در احوال تازیان بدفعات از گندی شاپور که تازیان جندی شابورش خوانند نشنیدی واز دانشگاههای متعدد و عظیمش که شهرت جهانی داشته ودانشجویانی از هند ویونان داشته ؟؟ نشنیدی یا خودرا به نشنیدن زده ای ویا ثقل صامعه یافتی؟؟ بخوان تا بدانی که ایران هخامنشی تمدنی بوده که هرگزبرده و برده داری وغلام وکنیزدراو وجود نداشته بخوان تا بفهمی که حقوق بشری که ازکورش کبیر هخامنشی مانده وزینت سازمان ملل گشته یعنی چه ، شاید خدا خواست وزجهالت تازی وارستی بخوان تا بفهمی که نظم وقانون هخامنشی چه بوده ودادگستری واحکام وآزادی مذهب ولایقت کشورداری هخامنشی را بفهمی ویل دورانت ویا ادوارد براون کم کسانی نیستند که ازتمدن پارسی وفروشکوهش حکایت دارند ، لیک ماکه هرچه نگریستیم درجزیر تازیانت چیزی جز ملخ ومارمولک اثری ازگذشته پر فروشکوه لیک گمگشته ونانوشته وناخوانده تازیان ندیدیم ونه شنیدیم!!!! . عجبا هردم زباغ فضیلتت میرسد بری آنهم تازه ترازتازه تری !!! چگونه ذکرنام دانشمندانی که خود ایرانی میخوانی برای ایران وایرانی دزدی تاریخ است !!!!!! لیک ضبط آنها برای تازیان وحشی وبی تمدن حفظ تاریخ است ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ لابد این را هم از قرآن ثانی ببخشید استغغرا... کتب احادیث اربعه خودتان بدر آوردید نه؟؟؟؟؟؟ عزیز من آخر این خوب نیست که از تاریخ پدرانتان اینقدر بی اطلاع باشید لطفا یک نگاهی هم به تاریخ جزیره العرب آندازید چند صفحه که بیشتر نیست !! آخر کجا پیشه اصلی تازیان بدوی تجارت ذکر شده ؟؟؟ لطفا بگویید؟؟؟ حتما کتب اربعه !! تازیان از دام جز شتر وبزنمیداشتند وآنهم فقط برای تامین مایحتاج خوراکی روزانه ونمردن از گرسنگی و چادر بادیه نشینی وازکشاورزی هم فقط درخت خودروی خرما را میشناختند آنهم برای ازلیفش لباس وپابند وزیرانداز واز میوه برای قوت روزانه واز هسته اش برای پختن نان استفاده کردن وجز دو آبادی بسیار کوچک یک ونیم درنیم میلی مکه ویثرب آبادی دیگری نداشتند تازه مبادا آنها را با شوش وبم وکرمان وری وبخارا وسمرقند وهرات وزابل ونیشاپور وگندی شاپور وتیسفون واسپهبدان ودامغان ودیلمان واردبیل واصفهان ویزد وکرمان وکاشان و سپاهان و..و..و.. مقایسه کنی ها نه فقط میتوانی با دورافتاده ترین دهات میان کویر ایران قیاسشان کنی . حیرتا !!!!! تاکنون هرچه بوده بر فضل وادب ایران وایرانی گواه بوده اما درهیچیک از متون تاریخی یاد ندارم تازیان را به ادب!!!!! خوانده باشند بلکه حتی خود این قوم پیوسته بر فقرو نداشت آن ناله ها کرده اند وحسرت تمدن پارسی را خورده اند چه در اشعار تازیان بعد اسلام وچه درمورخین تازی بعد اسلام ، ممکن است بگویید این یکی رادیگرازکجا بدرآوردید؟؟؟؟؟؟؟ آخ ببخشید فهمیدم حتما از متون اربعه نه؟!؟!؟!؟!؟؟؟ درضمن برعکس خیال شمایمن ازدول تابعه شاهنشاهی ساسانی ومرکزش چو حال حاظر صنعاء بود وحکمران خسروپرویز دریمن باذان نام داشت که به امر شاهنشاه ایران دونفر جهت توقیف پیامبر عزیز اسلام که در حجاز ساکن بود وحجاز که هیچگونه نظم ونظام خاصی نداشت وتازیانش بصورت بدوی وبیابانگردان قبیله ای بمانند مغولان مغولستان درصحرا ونهایت فقروذلالت گذرعمرمیکردند وفاقد هرگونه جذابیتی برای جهانگشایان تاریخ ولاجرم ازتعرضشان هم محفوظ بودند بصورت قبایلی چند روزگار میگذراندند که البته قبایل یهودی به نسبه متمدنتروازجهات کلی سیتره نسبی بر دیگران داشتند که البته هیچیک یارای مقابله وسرکشی در مقابل حاکم یمن رانداشتند که یمن سرزمینی آباد وثروتمند بود از ملوک تابعه ساسانی . ازجهل خاص پرسیدی ؟ یعنی هنوز پاسخت را نیافتی ؟؟؟!!!!!! ویا چون نفعت نیست خودرا به آن راه زده ای؟؟؟ یاردرخانه وگردجهان میگردی؟؟؟؟؟؟ بن لادن ،طالبان ، وهابیون !!!! درباره ابن ملجم هم بسط خاص نکن وکلامم را تغییر وتعبیر خودخواسته منما آنچه گفتم همانست که خود گفتم ونیازی به تعبیر وتفسیر فاضلانه شما ندارد شما به همان کتب اربعه احادیثتان پردازید کفایت میکند منطق شتر مرغی تا چه حد ؟ عدم تسری درمورد ابن ملجم تازی بربر ملخ خور صدق میکند اما در باره پارسیان نه؟ فاشیسم یعنی چی؟؟ تازی نازی به به چه جور؟!!!!!!!؟ آخرجان من عرصه سیمرغ نه جولانگه توست ! قیاس پارسی راچه به تازی ؟ البته نه که پنداری من در قیاس تاریخ تمدن بیش ازهفت هزارساله وطنم وقوم آریایی با تازیان جزیره العرب عاری از فرهنگ وتمدنی قابل ذکر البته به تایید مورخین ومستشرقین قصد تحقیر قومیتت را دارم ، نه اما این دلیل نمیشود که شما با تعصب کورکورانه وجهل مرکبت دردفاع از قومیتت هویت جعلی تخیلی برقوم خودسازی وقوم مرا با نادیده گرفتن سند وگواه تاریخ وجهانیان با تخیلات وخلط مباحث وسفسطه ها ومغلطه های بی حد کودکانه وبظاهر دردفاع ازیکی ازمذاهب اربعه اهل سنت ودرواقع نه آن بلکه مذهب بشدت مرتجع و ایران وایرانی ستیزوهابیت هجونمایی !!!! نه تو هرقدر همکه تازی باشی و هرقدرهمکه شیعه ستیزچون میهمان ایران وایرانی هستی ودرحمایت واستفاده ازامکانات این ملت وکشور زندگی میکنی وروزگارمیگذرانی باز حرمتت با اطاعت ازهمان تمدنی که بس سبک سرانه هجو اش میکنی برمن تاحد امکان واجب است ،ولی من ماتم که چگونه به خود اجازه میدهی وقتی که حتی نمیدانی خسرو پرویزقبل ازپیامبرودرسال ششصدوبیست وهشت میلادی وبرابر باشش هجری فوت کرده درتخیلت بپرورانیکه بعد رحلت پیامبر اله شد وبله شد وخسرو بد بده کشته شد!؟؟ دوست من خطا نکن هرآنچه در فکرت ساختی وپرداختی فقط درون مخیله ات است که مصداق دارد ونه درعالم واقعیت ، شما بااین منطق شتر مرغی ات حتی خودت راهم نمیتوانی قانع کنی چه برسد به دیگران !!!! زرتشت یا زردهشت یا زرتشترا (بمعنی صاحب شتران زرین یا زرد) که مادرش دغدو ازری وپدرش پوروشسب زآذربایجان وازخانواده سپیتاماست را به خطا وندانم زکجا زرادشت !!! خوانی وپیامبر را از حجاز ششصد بعد میلاد میگیری وبا دوسه پشت به هزاروپانصد قبل میلاد یابازهم بیشتر می چسبانی !!!! وابراهیم را ازاردن بجای آثار باستانی حجاز خرج میکنی !!!! چه کار میکنی ؟ هیچ خودت میدانی ؟ بدجوری سردرگم وحیران گشتی !!!! وناجورسرودست بردرودیوار میزنی !!!! وآب به هاون میکوبی !!!! بی ابایی روایت آدمیان را که خود معترف بر دریای شکهای وارده برآنهایی رامکمل قرآن وکلام الهی میدانی !!!! توگویی کلام حق ناقص است وخدا بقدر من وتو عقل وعلمش نمی رسید کاملش کند !!!! وبعد هم تازه ازمن میخواهی برایت روشن کنم .....بیا حالا با کلام خودت روشن شدی ؟ دوست من قافیه چوبتنگ آید شاعر به جفنگ آید!!!! پس بااین استدلالهای من درآوردی وبسیار نوآورانه وبدیعت !!!!باید آفریقا را متمدن ترین تمدن باستانی خوانیم !!!! نه؟؟؟؟ آخر مگر نه اینست که انسان نخست ازآفریقا آمده وازآنجابه نقاط دیگرجهان پراکنده ؟ دلیل ازاین سبکتر وکودکانه ترنیافتی؟؟؟؟ یا شاید بحر عظیم علوم تخیلیت طبق معمولت فارق از قید زمان ومکان وواقعیتهای علمی جهان واقعیت ، بدعت وبداعتی دیگر ترا میدهد؟ یا شاید هم پنداری کسی زجایی وحی ات میرساند؟ چه بگویم آریایی راباسامی آنهم بربرش یکی میکنی وملخ خوری دلیل بر تمدن میکنی !!!! آخر پنداری جغرافیایت هم دستکمی ازدیگرعلومت ندارد !! زانکه نمیدانی ایران عزیزکم بیابان ندارد پس چرا پارسیان مقیم بیابان همچوتازیان بربر بیابانگردت مورو ملخ و مارومارمولک نمیخوردند ؟؟؟ وبجای آن باحفر قنات و یا هم آنها که با بلاهت تام به سخره کودکانه ات گیری آبادی وبنای شهر وعمارات عظیم وبافروشکوهی را میکردند که ازقدیم تابه کنون خاری برچشمان کورشده از تعصب وجهل گمراهی ویادگاران دوران جاهلیت تازیان باشد ، حتما خواهی گفت چون مثل بیابان گردان تازی متمدن نبودند !!!! . ببینم خسرو حکم توقیف پیامبر صادر کرد اماپسرش شیرویه که چوبرتخت نشست آنرا باطل وامر به بازگشت ماموران داد پس چرا نامی ازاو نبرده ورحمتش نمیخوانی؟؟؟؟ گفتی به آن ظواهر افتخار میکنیم ،البته که چنین است نه ما بلکه کل جهان متمدن به آن افتخار میکند چه آن ظواهر شاهنشاهی که کورش کبیر پایه گذارش شد اگر ریشه و باطنی قوی واستوارهمچوتمدن پارسی را نداشتند هرگز 1300 سال از قبل اسلام وبعد آنهم تاکنون استوارنمیتوانستند باشند ومانند حکومت تازیان که با فتح بغداددر334 هجری بدست معزالدوله دیلمی ایرانی که زآن پس ساقط ازقدرت ودستنشانده شدند ودر656 هجری هم به امر خواجه نصیر طوسی بازهم ایرانی آخرین خلیفه دستگیرو نمد پیچ و پایمال ستوران وشده وطومار ننگین حکومت پر زجور وفساد خلفای منحوس با لطف و فضل وحکمت الهی بسته شد ، ایرانیان هم ازبین میرفتند ودیگرنشانی از فروشکوه آنها باقی نمی ماند تا امثال شما اینچنین در عداوت با آنها چنین نابخردانه خودرا به آب وآتش زنند البته لازم بذکر است که استیلای کامل خلفای تازی برکل ایران از جنگ نهاوند در21 هجری قمری تا110هجری قمری که یزید دوم خلیفه اموی توانست خراسان رافتح کند تحقق کامل نیافته بود واز آن تاریخ هم فقط تا227 هجری قمری یعنی آخر دوره معتصم خلیفه هفتم عباسی ادامه داشت وگرنه زآن پس ایران در تصرف طاهریان وصفاریان وسلسله های دیگر ایرانی درآمده وزیوق بربران تازی آزاد گشت وخلفای بعد معتصم هم فقط گاهابریک یا دوشهر ایران تسلط داشتند . درمورد شناسنامه عذر میخواهم من آنموقع شمارا ایرانی باغیرت وفرهنگ میپنداشتم ونمیدانستم شما نه یک ایرانی بلکه فقط مهمان سر سفره وخان نعمت ایران وایرانی هستید . درمورد ترکیه هم ترکهای عثمانی بعد از اسلام ودرحدود سال400 هجری قمری از ترکستان به آسیای صغیر کوچ کردند ودر زمان سلاجوقیان به اقامت دائم در مکان فعلی رسیدند وآنقدر سواد وآگاهی دارند که خودشان بدانند قبل آن تاریخ هرچه بوده ربطی بدآنها ندارد ومربوط به ایران وروم میشود ، عدم اطلاع چقدر؟!!!!!؟ لطفا جهت دانستن اینکه فقط مدائن وتخت جمشید نبوده علاوه برکتب قبل وسیاحت درایران زمین به سایت یونسکو وسازمان میراث فرهنگی هم مراجعه کنید ولی باز گیرم بر فرض محال فقط یک زیگورات یا بم یاشوش یا پاسارگاد یا تیسفون یا گندی شاهپور یا...و..و.. بوده ممکنست شما هم یک مورد از نمونه معماری ومهندسی وعلم وهنرکه معرف تمدن تازیان باشد معرفی کنید که دستکم در کتب موثق بین المللی باشد؟؟؟ مرحوم مطهری هم مثل هرانسان دیگری آزاداست عقیده خودرا عنوان کند ودلیل ندارد هرچه ایشان گفته باشند حجت باشد چه ایشان در فقه وفلسفه تخصص داشتند که خود شما عقایدتان درضدیت وتعارض جدی باایشان است درحالیکه من دراین موارد اختلاف نظرقابل بحثی باایشان ندارم ولی دراین موردی که شما عنوان کردید باایشان اصلا موافق نیستم چه ایشان نه در باستان شناسی ونه درایران شناسی ونه درتاریخ ایران باستان تخصصی نداشتند وصاحب نظرنبودند والبته همکه اگر چیزی گفته اند فقط نظر شخصی خودایشان درآن زمان بوده ونه بیشتر . درضمن دوست گرامی چطور نمیدانید که این بنای بی نهایت ساده اما بسیار مقدس کعبه همانی نیست که ابراهیم نبی بنا نموده بلکه چه قبل اسلام وچه بعداسلام این بنا متاسفانه بعلت بلایای طبیعی ونیز انسانی مانند جنگ ، تخریب ومجددا تجدید بنا گشته؟!!!!!!!!؟ از شما فاضل اسلامی تازی پرست واقعا بعید است!!!!!!!!؟ از علی ونیز ابوبکرکه بگذریم عمررا در جهل وفاشیسم نازی تازی اش وتعصب کور وجنایت کاریش وعثمان را در حماقت تام و خبط ونادانی مفرطش رقیب وهمتایی نمیتوان آورد وخدایش بیآمرزد این فرزند پاک سرشت وازجان گذشته ایرانی فیروز آزاده را که با ایثار خون پاکش طومار ننگین وجود منحوس وکثیف وسراسر نکبت وتعفن جنایت کار مادرزادی چون عمر حماررا درهم پیچید وزروی زمین برداشت وانتقام خون پیران وجوانان وزنان وکودکان بی گناهی را که به دستور آن ملعون وبا تمسک بنام اسلام ناجوانردانه به شهادت رسیده بودند را گرفت ، در تکبر وغرور بی همتای آن تازی پست وفرومایه وبی فضل وادب همان بس که جسارت وجهالت وحماقتش تا به آنجا رسید که بوقت جمع آوری آیات الهی به زور جهلش درپی اضافه کردن آیات من درآوردی وکذب خودش به کلام الله بود که البته با مقاومت ومخالفت جدی کاتبان وحی بخصوص سه نفر اصلی ناکام و علیل ماند !!! اینرا که احادیث خودتان نیز تایید میکند جناب جامع الاحادیث!! یا اینطور مواقع باز دچار فراموشی مصلحتی میشوید وبیاد ندارید؟ . دوست گرامی لطفا از کلمات ثقیل وبیگانه همچو پلورالیسم !!! بیجا استفاده نکنید چه آنوقت با سیل اینگونه کلمات مواجه خواهید شد که چندروزی باید بدنبال معنی آنان باشید ، سطح علم ودانش شما ومن بیسواد بخوبی عیان است زگفتار ومنطقمان !! . درمورد پنداروگفتاروکردارنیک هم بازلطفا مغلطه نکنید حرفهای شما ربطی به گفتار من ندارد پس آنچه را که من پرسیدم پاسخ دهید ونه مغلطه های خودتان را البته اگرمیتوانید !!!! درمورد سلمان هم او مغضوب دربار ساسانی وزبیم جان فراری بود وگربه روم یا چین پناهنده میشد مانند چندتای دیگر دستگیر وبه ایران تحویل داده میشد اما در بین تازیان بادیه گرد که هاپو صاحبش رانمیشناخت باز میتوانست درخفا وامان باشد وچو موقعیتی همچون پیامبر پیش آمد ،او هم فرصت زکف نداد ومشخص است که گر پیامبراکرم قدرت نمی یافت حمایتش هم سودی نداشت سلمان را و بالاخره روزی محل سلمان لو میرفت اورا هم دستگیر میکردند پس نفع ایشان در قدرت نبی وضعف یزدگرد بود . درمورد حکایت ابرهه وسپاه فیل نیزدر همه جا قصص قرآن یافت می شود بخرید وبخوانید . دوست فرزانه که مجوس را هر نسبتی که خودخواهی دهی ممکن است بگویید این کلام (ان الذین آمنو والذین هادواوالصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکواان الله یفصل بینهم یوم القیامه ) ازکیست ودرکجا آمده وبه چه معنیست وچه آیینها ویا اقوامی را شامل میشود وباهم قرارداده وچه خواسته وگفته ؟(البته لطفا از اضافه کردن تعابیروتفسیرتان خودداری نمایید) . ودرمورد معنی مجوس ، اتفاقا خیلی هم مهم است و حالا که نمیدانید ومدام برزبان می آورید !!!!!! پس بگذارید تاروشن کنم ، تازی ایرانی را درآن زمان عبد الانوار !!! نخوانده چه این نام تقریبابه لسان تازی معاصر است بلکه تازی ایرانی را از قرنها قبل ازاسلام مجوس میخوانده که به معنی روی آورنده بسوی نور وروشنایی میباشد ( مثل آفتاب یاآتش) ودلیلش هم این بود که چون تازیان ایرانیان را بخاطر آتشکده هاوکرامتی که آتش را بعنوان یکی ازعناصر اصلی ومظهر پاکی و اصلی ترین عناصر زندگی بشر وتمدن وبزرگترین نعمت اهورا مزدا برای بشر دانسته وآنرا پاس میداشتند ( مثل احترام به نان که بین ما مرسوم است وقطعا احمقانه تر از این نمیشود که به این دلیل مارا نان پرست نامید !!!! ) تازه آنهم همانگونه که ازمعنی مجوس روشن است ومنطقی نه بعنوان طعنه بلکه به عنوان تعریف درلسان تازی ،ایرانیان را نامیده بودند وایرانی رابدین نام میشناختند وخدا وند هم بدیهیست که چو بزبان تازی قرآن را فرو میفرستاد پس باید هم که به همان لسان ایرانی رامیخواند تا تازی فهمد همانطور که در مورد کلمه ونام الله که شما چون بازهم نمیدانید سئوال مرا بی جواب گذاشتید پس باید بگویم که الله نام خدایی از میان خدایان بیشمار تازی و آنهم نه از بزرگترینهایشان ، ومدتهاقبل ازاسلام تازی او را در تکمیل کلکسیون تنوع خدایان بیشمارش ، خدای نادیدنی و بدون داشتن بت خاصی نامیده بود که خداوند هم گرخودرا به آن نام نامید برای فهم بهتر وجودش برای تازیان بود ونه اینکه پنداریم خدا آن خدایان و بتها را قبول داشته ویا خودرا یکی ازآنها میدانسته !!! چه اگر قرآن را قرار بود درایران وبرایرانی نازل کند قطعا باید به پارسی میبود ودرآن هم مردم حجاز را تازی مینامید ونه عرب . سنگسار وغیره هم درهیچ کجای قرآن نیامده وتنهادلیل وجودیش عمل به این رسم ومتداول بودنش بین تازیان بوده خاصه که زنای با محارم ویا دزدی نوامیس دربین تازیان بربر وبادیه گرد هم کم نبوده !!! سنگساربجهت نفوذ فرهنگ ورسوم یهود تاقبل ازاسلا م دربین تازیان بود و سنگسار وتازیانه وحتی ریختن مذاب بر حلق ازرسوم یهود بوده وپیامبرهم بظاهربرسم زمانه تازی که نمیشد بیکباره تمام معتقدات وموهوماتش را یکجا نفی کرد وازاو گرفت و خطر عصیان این قوم جاهل و سرکش وناسپاس همیشه وجودداشت بظاهر مجبوربقبول شد اما چنان شروطی را گذاشت که تقریبا عمل به آن غیر ممکن میشد واین بهترین دلیل برعدم رضایت رسول درموردقوانین تازی همچو سنگسار است . دوست گرامی بایک حساب سرانگشتی وساده اگر عمر پیامبررااز بعثت تا رحلت را بازمان لازم برای نقل بقول خودت چندین هزارحدیث که به ایشان منسوب میکنید ومیکنند رادرنظربگیریم ونیز زمانی را هم برای خواب وخوراک واستراحت ورسیدن به خانواده وبیماری و جنگ وبخصوص عباداتش را درنظر بگیریم ویا فرض محال اصلا گیریم حضرتش این کارهارانمیکرده ومدام درحال گفتن حدیث بوده !!!!!! فکرنمیکنی باز هم سالهایی را کم می آوریم؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟ دوست من درمورداحادیث فقط میتوان آنها را همچو پند شنید وهمانطور که خداوند میفرماید منطقی هارا پذیرفت وبکار بست وغیرآنرا وانهاد درست مثل هرپند دیگری امااینکه بشود برآنها بقطع استناد کردخیر، چه خودت نیز براین ضعف وعدم اطمینان برصحتشان معترفی مانند مورد اسکندر که خودت درانتهای کلامت اعتراف کردی که تمام آنچه گفته شداخبار صحیح نیستند ومرا ازاتلاف وقت وآوردن برهان ودلیل از مجوس ونصاری ! درپاسخت آسوده داشتی آخرزمانیکه جاعل وقاتلی همچو عمر ملعون وخون آشام بیشرمانه سعی در اصرار برجعل آیات مکتوب وحی الهی دربین شهود حاضردارد دیگرچه انتظاری ازدیگران برای عدم جعل گفتاررسول درخلوت ؟؟ آخر جان من هرکسی میتوانست بگوید که ابن مشوش نامی ازابو معطل نامی شنید که اوهم ازبن مجعول آل مجهول نقل نمود که شنیده بود فلان بزرگ از حضرت رسول فلان نقل کرد!!!!!!!!!! دوست من امروزه زمان منطق است واستدلال ونه خرافه وجهل ، دیگراین چیزها جزدربین ملل عقب مانده وبدوی جای دیگری خریدارندارند ،حدیث فقط حدیث است ونه کلام وحی ونه اصل علمی ونه سند وتاریخ . زگهواره تاگوردانش بجوی این مهملات وانه و فهم عالی بجوی . به گنجشکه گفتند منار تو..... گفت آخه یه چیزی بگو که بگنجه!!! این استناد شمابرحکایت فرعون مانند این باشد که بیاییم وبرقصه آرش کمانگیر زشاهنامه فردوسی استنادتاریخی کنیم درپرتاب تیرازدماوندتاجیحون !!!! منظور از بیان قصه توسط خداوند عرف معمول در بیان ودرک بهتر مفاهیم است ونه بیان تاریخ !! اشتباه نکن فرق هست بین قصص واخبار ، دوست من حدیث آقا پسر عباس وقتاده فقط بدرد خودشان میخورد چه موسی هرچه تخفیف دهیم دیگر2هزارسال قبل میلاد به اینطرف نمیزیسته که بازهم به عصر آجرکه چه عرض کنم گل پخته وسفال هم نمیرسد ، حال فرض برسد پس باید احداث آن بنا بعد احداث هرم کئوپس یا خئوپس باشد که درسال 2900 قبل میلادوبلندتر از آن که حالا 137 متر وآنزمان 148 متر ارتفاع داشته ودر 13 جریب زمین ودرساختمانش 2360000قطعه سنگ 2/5 تنی بکاررفته بود چونکه آجر نبود ثانیا گرهم بود استفاده از آن ممکن نبود چه نمیتوانست طاقت تحمل چنان عظمت ووزن وارتفاعی رابیاورد آنهم بدون اسکلت بندی فلزی یا بتون آرمه !!! وچون ازجهت مهندسی بنای برج بشکل استوانه وباآن ارتفاع درآن زمان محال بود پس باید بطور قطع بصورت هرم یازیگورات شکل پله ای می بود وآنهم دستکم 30-40 متری بلندترازکئوپس وحدود بیست جریب زیر قاعده بنا وبایک حساب سرانگشتی ومحاسبه تقریبی حجم هرم واینکه کئوپس را کلا50000 هزارتن ساخته اند ولی این یکی فقط 50000هزاربنا داشته وگرهربنا 4تا7 کارگر برحسب روال آنموقع داشته باش میشود چیزی حدود250000 الی 400000هزارنفر یعنی3 تا4 استادیوم آزادی برای جای دادنشان لازم بوده وحساب کوره های آجرپزی لازم وخاک رس وحجم لازم آن وگودال ایجادشده از خاک برداری وگارگران آن قسمت ونیز تهیه وتدارک آنها و..و..و ..را اگر حساب کنیم برای اتمام اینکار اززمان شروع لااقل 2 برابر عمر موسی وفرعون لازم می بود !!!! مگراینکه همچو حضرت سلیمان فرعون رانیز اجنه مدد میرساندند ویک شبه ساخته وفردا هم بعدتیراندازی فرعون بازیک شبه زجابرداشته ومثل اولش میکردند تا هیچ اثری درتاریخ واذهان دوران ازآن بنانماند !!!!! . دوست من شما مثل اینکه آیین هندو و مغان را با زرتشت قاطی کردی ویا احوال تازیان رانمیدانی که ازادرار شتر البته ونه گاو اززخم بندی تا نوشیدن هم استفاده میکردند ودرموردازدواج با محارم همه جای عالم قدیم معمول بوده مانند مصر یونان وروم وگل و وایکینگ وازتک واینکا وهند وچین ونیز بین بربران مغول وتازیان ودیگر سامیان درآفریقا، اما دربین ایرانیان هخامنشی به بعد فقط مدتی آنهم نه به دین زرتشت ، لیک همیشه درهمه جا استثناء هست ودلیل بسط جزء به کل نمیشود چه دربین تازیان نتنها قبل اسلا م عادی بوده بلکه حتی پس ازاسلام هم متداول بوده مثل اینکه شما یاران ونزدیکان عثمان ابله از تبارفاسد امیه را فراموش کرده ای وابوسفیان وداستانها ی هرزه گی های هنده ومعاویه ویزید وحجاج وابن زیادو حکمتهای مرجانه را !!! یا خلفای عباسی را ، اصلا چرا راه دور؟ همین فاسدان وهابی که خودرا خادمین حرمین نامیده اند را نگاه کن هرسه شاه از بیماری افراط در میگساری وعیاشی مردند و هرچند وقت یکبار همجنس بازیها وزناهای رنگارنگشان وانواع فسادشان ازیک گوشه ای بیرون می افتد و آبروی نداشته شان را بیشتر میبرد وچندتاهم گردن میزنند که کی اینها را درزداده؟ دوست گرام داشتن علم یک چیز است وثبتش چیز دیگر چرا اینقدر خلط مبحث میکنی؟ ازتازی چه داری که به پارسی منتقدی؟ این حرفهایت مثل اینست که یه گدای یه لاقبا بیاید خانه ات را کاملاآتش بزند وبعد به فرزندانت بگوید شما که چیزی نداشتید کو؟ گرهست نشانش دهید ! تازه مدیون منهم هستید !! وهرآنچه را همکه درجیبتان ویا به نزد همسایه زنابودی نجات یافته را انکار کند وکذب خواندش. ای بابا چقدرشما جهل میکنی اولا اگرطبق معمول نمیدانی پس بدان هندوستان در زمان ساسانی حکومتش مستقل اماخراجگذار وتابعه ایران بوده وبسبب نزدیکی زیاد بین این دومعمولا در علوم وفنون وزبان وآداب و... شباهت بسیاراست وازجمله مبادله آثار وازطرفی هم پس از حمله تازیان اغلب عالمان زرتشتی وکسانیکه دستشان به دهانشان میرسید به هند مهاجرت کردند که دست تازی بدانها نرسد وبا خود الواح ونسخی را نیز منتقل کردند . درضمن شما هرجا که پاسخی ندارید یابیصدا مسئله را بکل ندیده میگیرید وازآن میگذرید ویا سعی درپیچاندن وتغییرش میکنید ویا درنهایت میگویید نمیدانم شاید ، پس اگر درموردی نمیدانید لطفا نظر نداده ومتهم نیز نکنید ، ندانستن عیب نیست اما ندانسته نظردادن عیب است به هرحال هنوز به سئوالات من پاسخ ندادید درحالیکه من هم پاسخ شما را دادم وهم ذکر منابع موثق کردم . مشکل شما اینست که نمیدانید تمدن اسلامی برپایه تمدن پارسی وبا اصول آن شکل گرفت ونه تازی واگرکمی مطالعه داشتی منهم اینقدر امروزسردردنمیگرفتم ومطلب آخر اینکه صحبت برسر تمدن پارسی درتقابل باجهل و فاشیسم تازی نازی است وصحبت اسلام نیست شما چرا اسلام را ارث پدری تازی میدانید ؟؟؟؟ اینرا سعی کنید درک کنید که اسلام نه از تازی بلکه بر تازیست !! آیا تفاوت اینها را توانید فهمید؟ اگرکسی چیزی به تازی گفت چه ربطی به اسلام واسلام ستیزی دارد؟!!!؟ درثانی من شاید اطلاع ومطالعه چندانی ازتاریخ نداشته باشم ولی علاقه خاصی به معارف اسلامی دارم ودستکم پندارم اطلاعات ناچیزم دراین باب بیش زتاریخ است وهر لحظه که بخواهید حاضرم به شرط استدلال منطقی وبدورازخرافات درمورد اصول وعقاید وهابیتی که شما بدان معتقدید و فقه جعفری آنگونه که من بدآن معتقدم باشما به بحث نشینم (البته منظورم مسائلی چون بول و..و.. نیست که شمامکرر بدانها میپردازید) . اگرگفتارم نا همگون بود برای این بود که مجبور بودم با وقت کمی که داشتم به همه موارد مطروحه توسط شما حتی المقدورکوتاه هم که شده پاسخ دهم خلاصه که شما حکم آن همشهری مرا پیداکردید که به رایانه گفت دیگه چه خبر؟ !! به هرحال مجددا اینرا هرگز فراموش نکنید که خداوند ایرانیان را درقرآن روی آورنده به نور (مجوس) نامیده اما تازیان را جاهل و ختم کلام اینکه ایرانی به هردین ومرام ومذهبی که باشد زرتشتی ، یهودی ، مسیحی ، مسلمان (شیعه، سنی) فرقی نمیکند وهمه عزیزندوبرادرو چو دندانه های یک شانه یکسانندوبرابر ، فقط مهم اینست که ایرانی ایرانیست ، حال با هردین وعقیده ای که برآن باقیست . .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٥ - FeSgHeLi & SaYe